vn us
Top 100 | Danh Mục | Tin Tức (1)
Điều khoản
Điều khoản
1. Tiêu đề, mô tả trang cần tuân thủ các nội dung của các tài nguyên trên Internet, có địa chỉ xác định bởi người sử dụng trong quá trình đăng ký.
2. Nếu nội dung của bạn không tương ứng với các danh mục được chọn hoặc mô tả được quy định có thể di chuyển trang web sang chủ đề phù hợp hơn hoặc thay đổi mô tả site.
3. Trong mô tả của site không được sử dụng Mát và sử dụng quá nhiều chữ in hoa, các quy tắc vô điều kiện của tiếng việt và tiếng anh
4. Trang chứa tài liệu khiêu dâm, bắt buộc phảu cho vào danh mục "người lớn". Không chấp nhận các site có nội dung khiêu dâm trẻ em.
5. Các site không đăt banner bộ đếm sẽ bị xoá khỏi hệ thống xếp hạng đua top. Chúng tôi khuyến khích đặt banner bộ đếm tại cuối trang. Việc đặt bộ đếm không ảnh hưởng tới trang của bạn.
6. Không được tấn công hệ thống, cũng như cài đặt bộ đếm truy cập trên các trang web của bên thứ ba.
7. Cần tuân thủ các quy tắc cộng đồng trên internet.
8. Trang của bạn cần mất ít nhất 24 tiếng để đươcj vập nhập trên hệ thống.
9.1. Chúng tôi là một cộng đồng và không chịu nhiệm về nội dung và tính chính xác của các thông tin được thành viên đăng tải.